Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

  1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

2.Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

4.Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

5.W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

6.Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

7.Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

8.Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:

a)powołanie komisji skrutacyjnej,

b)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

c)nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)podanie wyników głosowania.

9.Zadania komisji skrutacyjnej

a)przygotowanie kart do głosowania,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.

10.Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.

11.Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

12.Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

13.Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

14.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

15.Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

16.Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.

17.Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

18.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

19.Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

20.Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 5

1.Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

2.Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału. 

4.W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

6.W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.

7.Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym. 

8.Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4

9.Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.

10.Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców

a)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

11.Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

12.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

13.Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

14.Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.

15.Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

16.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

17.Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj45
Wczoraj51
Tydzień164
Miesiąc1319
Wszystko138468

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42