Zadania rad oddziałowych

§ 6

1.Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

3.Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.

4.Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.

5.Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

6.Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.

7.Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

8.Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.

9.Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.

§ 7

1.Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.

2.Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

a)reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,

b)utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

d)zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj45
Wczoraj51
Tydzień164
Miesiąc1319
Wszystko138468

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42