Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 18

1.Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

2.Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 19

1.Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

2.W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

4.Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4.

5.Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

a)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

6.Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

7.Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

8.Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

9.Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

10.W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

11.Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 20

1.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2.W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

3.W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

4.Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

5.Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 21

1.Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

a)wiceprzewodniczącego

b)sekretarza,

c)komisję rewizyjną.

2.Wybory sekretarza i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

3.Rada Rodziców może powołać inne komisje stałe lub doraźne.

§ 22

1.Wybory wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców przeprowadza się osobno
w głosowaniu jawnym.

2.W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.Zadania przewodniczącego podczas wyborów wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców:

a)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

4.Zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

5.Kandydaci na wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

6.Wybory wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

7.Za wybranego wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8.W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 23

1.Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z trzech osób.

2.Wybory komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3.W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

4.Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

a)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

5.Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

6.Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

7.Wybory do komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8.Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

9.W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze do komisji rewizyjnej Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

10.Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego.


§ 24

1. Funkcję Skarbnika Rady Rodziców pełni Sekretarz Szkoły.

2. Wynagrodzenie dla Skarbnika ustala Rada Rodziców przez podjęcie stosownej uchwały.

§ 25

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj61
Tydzień0
Miesiąc1155
Wszystko138304

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42