Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 26

1.Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

a)reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b)kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c)przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

d)prowadzenie zebrań Rady Rodziców,

e)opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

f)przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

g)podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

h)monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

i)informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

j)podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców.

2.Zadania wiceprzewodniczącego Rady Rodziców:

a)   wspomaganie i zastępowanie przewodniczącego Rady Rodziców.

3.Zadania sekretarza Rady Rodziców:

a)zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

b)opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

c)organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców,

d)protokołowanie zebrań Rady Rodziców,

e)prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

4.Zadania skarbnika Rady Rodziców:

a)prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

b)wypełnianie obowiązków określonych prze­pisami prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości.

5.Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

a)kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców,

b)kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości,

c)kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,

d)składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

e)koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

f)zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

g)zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

h)decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

i)składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 27

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1.Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a)czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b)składania wniosków i projektów uchwał,

c)udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

2.Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a)czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

3.W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony
z udziału w zebraniu, za zgodą przewodniczącego.

4.Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się
z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 28

1.Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

2.Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum)[1].

3.Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców. 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj42
Wczoraj68
Tydzień292
Miesiąc1447
Wszystko138596

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42