Tryb podejmowania uchwał

§ 29

1.Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

4.Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

5.Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 30

1.Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu
w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 31

1.Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

2.W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 32

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 33

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 34

1.Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3.Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

4.Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

a)numer i datę zebrania,

b)numery podjętych uchwał,

c)stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d)wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e)zatwierdzony porządek zebrania,

f)stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g)przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

h)treść zgłoszonych wniosków,

i)podjęte uchwały i wnioski,

j)podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 35

1.Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2.Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

3.Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.

4.Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

5.Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 36

1.Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.

2.Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera ……. ponumerowanych stron i obejmuje okres od …… do ……. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.

3.Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 37

1.Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 38

1.Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

2.Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.


 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj58
Wczoraj63
Tydzień240
Miesiąc1395
Wszystko138544

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42