Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 39

1.Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

2.Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

 

§ 40

1.Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)poprawę bazy materialnej szkoły,

b)wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c)wycieczki szkolne,

d)imprezy szkolne,

e)nagrody,

f)zapomogi,

g)obsługę finansową Rady Rodziców,

h)pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

i)pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2.Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:

a)przewodniczący,

b)wiceprzewodniczący

c)dyrektor szkoły

3.Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycz­nym i formalnym.

4.Wnioski, wraz z uzasadnieniem, o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a)dyrektor szkoły,

b)wychowawcy klas,

c)pedagog szkolny,

d)rady oddziałowe,

e)Samorząd Uczniowski.

§ 41

1.Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków.

2.Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być do­konane wyjątkowo na podstawie uchwały Rady Rodziców.

§ 42

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 43

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

 

 

§ 43

1.Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe ze­branie rodziców.

2.Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 44

Rady Rodziców różnych szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

§ 45

Zmiany w regulaminie dokonuje Rada Rodziców w drodze stosownej uchwały.

 

§ 46

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 27 września 2007 i wchodzi w życie 7 dni od daty uchwalenia.

……...............................................................

(podpis przewodniczącego)  1. [1] quorum – minimalna frekwencja na zebraniu


Licznik odwiedzin

Dzisiaj20
Wczoraj51
Tydzień139
Miesiąc1294
Wszystko138443

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42