1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji 

a)gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł,

b) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,

c) udzielanie porad bibliograficznych,

d) kierowanie czytelników do innych biblioteki i ośrodków informacji.

2.Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe 
i źródła medialne,

c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych, związanych z nową maturą, reformą oświaty, awansem zawodowym nauczycieli.

3. Rozbudzania i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

4.Różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa

a) imprezy, konkursy, wystawki, kiermasze.

5. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami

a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, wyborze uczelni,

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów.

6.Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami

a)udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje i zajęcia, szkolenia, itp.,

b) uzgadniania z nauczycielami zakupów nowości,

c) umieszczanie wykazów nowości w pokoju nauczycielskim,

d) prezentacja zapowiedzi wydawniczych,

e)współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad,

f) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,

g) wspólne prowadzenie lekcji przez nauczyciela przedmiotu 
i nauczyciela bibliotekarza na dany temat,

h) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie.

7.Samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy

a)udział w konferencjach, spotkaniach metodycznych i formach doskonalenia zawodowego,

b) systematyczne śledzenie nowości,

c) czytanie literatury przedmiotowej,

d) modernizacja pracy biblioteki,

e) awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy.

8.Inne obowiązki i uprawnienia

a) ewidencja zbiorów,

b)prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

c)odpowiedzialność za stan i wykorzystywanie zbiorów,

d)uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj61
Tydzień0
Miesiąc1155
Wszystko138304

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin, tel. (52) 384 99 42