REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogiczne wśród rodziców.

2 .Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

a) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,

 b) nauczyciele i pracownicy szkoły,

c) inne osoby – tylko w czytelni.

3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły, który

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,

b) zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, wykwalifikowaną kadrę, powierza jednemu nauczycielowi obowiązek kierowania biblioteką,

c) zatwierdza regulamin biblioteki i zapewnia realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych biblioteki,

d) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki,

e) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika.

4. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) wydatki szkoły na działalność biblioteki,

b) zatwierdza plan pracy biblioteki,

c) projekt regulaminu biblioteki,

d) projekt innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

5. Nauczyciele i wychowawcy:

a ) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b) współuczestniczą   w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

c) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

d) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszajądotyczące gromadzenia zbiorów, udzielaj ą pomocy w selekcji zbiorów,

e) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji 

a)gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł,

b) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,

c) udzielanie porad bibliograficznych,

d) kierowanie czytelników do innych biblioteki i ośrodków informacji.

2.Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe 
i źródła medialne,

c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych, związanych z nową maturą, reformą oświaty, awansem zawodowym nauczycieli.

3. Rozbudzania i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

4.Różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa

a) imprezy, konkursy, wystawki, kiermasze.

5. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami

a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, wyborze uczelni,

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów.

6.Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami

a)udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje i zajęcia, szkolenia, itp.,

b) uzgadniania z nauczycielami zakupów nowości,

c) umieszczanie wykazów nowości w pokoju nauczycielskim,

d) prezentacja zapowiedzi wydawniczych,

e)współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad,

f) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,

g) wspólne prowadzenie lekcji przez nauczyciela przedmiotu 
i nauczyciela bibliotekarza na dany temat,

h) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie.

7.Samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy

a)udział w konferencjach, spotkaniach metodycznych i formach doskonalenia zawodowego,

b) systematyczne śledzenie nowości,

c) czytanie literatury przedmiotowej,

d) modernizacja pracy biblioteki,

e) awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy.

8.Inne obowiązki i uprawnienia

a) ewidencja zbiorów,

b)prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

c)odpowiedzialność za stan i wykorzystywanie zbiorów,

d)uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością.1.Czas pracy biblioteki:

a) Poniedziałek  900-1500

b) Wtorek-piątek 900-1700

2.Rodzaje zbiorów:

a) wydawnictwa informacyjne i albumowe,

b) programy i podręczniki,

c) lektury do języka polskiego i innych przedmiotów,

d) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej 
i naukowej,

e) czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,

f) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno –wychowawczej,

g) materiały audiowizualne.

3.Finansowanie wydatków

a) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,

b) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,

c) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od rady rodziców.


 

1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych  przypadkach  biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

2.  Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.

3.  Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

4.   W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary (okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa). 

5.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu wypożyczonego
z biblioteki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

6.  Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 

7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.


 

1.   Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej

2.   Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie może wykorzystywać komputera do gier, zabaw wysyłania SMSów.

3.   Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska ani sposobu logowania.

4.    Nośniki przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.

5.   Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzoną szkodę. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

6.  Przy jednym stanowisku może pracować 1 osoba. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Zabrania się wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych.

7.  Za łamanie regulaminu uczeń może być pozbawiony z korzystania z centrum na określony czas.

 

Regulamin opracowały:

A.Gąsiorowska

J.Guzińska